ஓவரா பெட்ரா (Petra - Feminine name for Peter) விடுற பொண்ணும்


ஓவரா பெட்ரா (Petra - Feminine name for Peter) விடுற பொண்ணும்
ஓவரா மேக்கப் போடற ஆணும் இந்த கம்யூனிட்டிக்கு/சங்கத்துக்கு பரவாயில்லையா

ஒரு சங்கத்துக்கு எல்லா விதமான மக்களும் இருந்தா தான் அந்த சங்கத்துக்கு அழகு - ஒரே மாதிரி எல்லோரும் இருந்தா அந்த எந்திரன்ல வர மாதிரி ஆயிடூம் (Who is the black sheep)

வெள்ளி கிழமை ஜோக்கு - தாங்களனா மறந்துடு

Originally shared by VAL-U-PRO CONSULTING GROUP, LLC - SRIKANTH KIDAMBI

ஓவரா பெட்ரா (Petra - Feminine name for Peter) விடுற பொண்ணும்
ஓவரா மேக்கப் போடற ஆணும் இந்த கம்யூனிட்டிக்கு/சங்கத்துக்கு பரவாயில்லையா

ஒரு சங்கத்துக்கு எல்லா விதமான மக்களும் இருந்தா தான் அந்த சங்கத்துக்கு அழகு - ஒரே மாதிரி எல்லோரும் இருந்தா அந்த எந்திரன்ல வர மாதிரி ஆயிடூம் (Who is the black sheep)

வெள்ளி கிழமை ஜோக்கு - தாங்களனா மறந்துடு

Comments