அது உண்மை.


அது உண்மை.

ஆனால், தாயை இந்த வயதிலும் சமைக்க வெய்ப்பது செரியா?

Originally shared by PAUL SEKAR C

தளரும் வயதிலும் தாயின் சமையல்
சுவை மாறுவதில்லை
அவள் அன்பை போல.. தாய்மை......

Comments