சரியான படிப்பும் அனுபவமும் இருந்தா, முதல்ல உள்ள இஞ்சியல கடைசில உள்ள படிப்பு மூலமா உலகுக்கு தெரிய வெக்கலாம்.


சரியான படிப்பும் அனுபவமும் இருந்தா, முதல்ல உள்ள இஞ்சியல கடைசில உள்ள படிப்பு மூலமா உலகுக்கு தெரிய வெக்கலாம்.

Originally shared by தமிழ் லாகா

Comments