அன்பானவர்கள் ஞாபகத்தில் எப்போதும் இருக்கட்டும்


அன்பானவர்கள் ஞாபகத்தில் எப்போதும் இருக்கட்டும்,
துரோகிகளை மறந்துவிடுங்கள் ஆனால் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை மறந்து விடாதீர்கள்!!

இது நமது உடம்புக்கும் வாழ்க்கைக்கும் நல்லது ☺

Never forget the ones who always loved you and was there for you while providing directions and insight to help you progress positively in life,

and

Never forget the lessons you learned from bitter experiences, and weigh down thinking about the people who helped you learn those lessons..

Originally shared by Anitha Kannan

நிலவு வணக்கம்,,,

Comments